Menu

Županijski savjet mladih - Arhiva

Poziv na radionicu Savjeti mladih

Savjeti mladih - program radionice


Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine („Županijski glasnik” br. 13/07) i ovo mu je peti saziv. 

Županijska skupština donijela je 8. srpnja 2014. godine, novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), kojom je izvršeno usklađivanje s novim Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije,  koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Ličko-senjske županije, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života, u trenutku podnošenja kandidature.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade, 
- u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Ličko-senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja, 
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije, 
- daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i temama od interesa za mlade, 
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, 
- daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 
- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 
- predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, 
- podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na web stranici Županije, 
- po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih, 
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te - obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Županijska skupština izabrala je 30. studenoga 2015. godine, na vrijeme od tri godine.  

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.    

U Savjet mladih su izabrani:

1. DARIA ANTONOVIĆ iz Novalje, Petra  Zoranića 18 – za članicu 
IVAN TAMARUT iz Novalje, Samorašnji put 11 – za zamjenika

2. MARKO BOŠNJAK iz Gospića, Budačka 275 – za člana 
PETRA UZELAC iz Gospića, Vrtlarska 11 – za zamjenicu

3. TOMISLAVA JURKOVIĆ iz Karlobaga, Bana Ivana Karlovića 11 – za članicu 
IVICA DOŠEN iz Karlobaga,  Baški  Dolac – za zamjenika

4. MARKO KASUMOVIĆ iz Perušića, Kvarte 106 – za člana            
ŽELJKA PLEŠA iz Kosinja, Kosinjski Bakovac 11 - za zamjenicu

5. ANTONIO KRZNARIĆ iz Otočca, Nikole Mašića 1 – za člana 
BRUNO FARKAŠ iz Karlobaga, Oražica 9 – za zamjenika

6. MARKO MATAIJA iz Gospića, Poljarska 2 – za člana 
MADONNA OJUROVIĆ ČAČIĆ iz Gospića, Antuna Mihanovića 5 – za zamjenicu

7. MARIJA PAĐEN iz Gospića, S.S.  Kranjčevića 6 – za članicu 
MAJA RUKAVINA iz Gospića, Kneza Trpimira 16 – za zamjenicu

8. MARIO PARAL iz Perušića, Kolodvorska 73 – za člana 
JOSIP DURDOV iz Gospića, Kaniža 25 – za zamjenika

9. ANA VUČETIĆ iz Brinja, Vučetići 25 – za članicu 
ALEN PERKOVIĆ iz Brinja, Frankopanska 112 – za zamjenika

10. PETRA ŽIVKOVIĆ iz Korenice, Rudanovac 93 – za članicu 
TOMISLAV ŠPOLJARIĆ iz Plitvičkih Jezera, Korana 18A – za zamjenika

11. TONI ŽUNIĆ iz Senja, Abatovo 30 - za člana                                             
LUCIJA PETROVČIĆ iz Svetog  Jurja,  Kotlina 39 – za zamjenicu

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Marko Bošnjak, a za zamjenicu predsjednika Daria Antonović.


ODLUKA o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

POSLOVNIK o radu Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 
FINANCIJSKI PLAN IZVRŠENJA PROGRAMA RADA ZA 2018. GODINU 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI