Menu

Javno savjetovanje o Strategiji prometnog razvoja RH (2017. - 2030.)

Javno savjetovanje o Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

Zagreb/Gospić, 8. lipnja-Ministarstvo mora, prometa i  infrastrukture  nositelj  je izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2030.  Postupak SPUO za Strategiju provodi se temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 64/08)2 i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08). Ovim postupkom se procjenjuju potencijalno  značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom ove Strategije. U postupku SPUO izrađuje se Strateška studija utjecaja na okoliš  kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi koji mogu nastati provedbom Strategije. Namjera je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme Strategije, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja.

Prvi ciklus izrade nacionalne Strategije završio je 30. listopada 2014. godine donošenjem Strategije prometnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2030.godine od strane Vlade Republike Hrvatske, osiguravajući  podatke iz domene prometa za izradu programskih dokumenata za razdoblje 2014.-2020. godine (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“). Strategija iz 2014. godine smatra se prvom fazom izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, s obzirom da u vrijeme njene izrade Republika Hrvatska nije imala Prometni model, odnosno alat koji bi generirao relevantne podatke koji bi omogućavali kvalitetnu analizu i planiranje prometnog sektora.

Izrada konačnog modela postojećeg prometnog sustava Republike Hrvatske završila je krajem 2016. godine. Model sadržava relevantne fizičke komponente za sve vidove putovanja putnika i roba (kao što su broj vozila na promatranim dionicama, tehničke karakteristike tih dionica, karakteristična vozila, značaj tipa državna/lokalna i sl.) u cestovnom, željezničkom, javnom gradsko-prigradskom, pomorskom, riječnom i zračnom prometnom sustavu Republike Hrvatske s projekcijama u 2020., 2030. i 2040. godini. Planirani rok za završetak Strategije bio je lipanj 2016. godine. Međutim, zbog sveobuhvatnosti prometnih podataka i završetka nacionalnog prometnog modela, rok za dovršetak Strategije bio je  prolongiran  do travnja 2017. godine, a programsko razdoblje na koje se Strategija odnosi je od 2017. do 2030. godine. Strategija se temelji na analizi postojećeg stanja u Republici Hrvatskoj, identificirajući prilike i probleme te analizirajući najbolja rješenja za dostizanje postojećih potreba. Također, Strategija je dokument kojim se utvrđuje srednjoročni i dugoročni razvoj u Republici Hrvatskoj i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. S obzirom na sve navedeno, definicija jasnih ciljeva smatra se osnovnom i ključnom fazom procesa strateškog planiranja. Kao rezultat politika i strategija Europske unije i Hrvatske, utvrđen je popis općih ciljeva, a specifični ciljevi su proizašli iz analize hrvatskog prometnog sustava.

Savjetovanje je otvoreno do: 8. srpnja2017., a  možete ga pronaći na poveznici 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5509

HZŽ/M. S.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI