Logo
Print this page

Sazvana VII. sjednica županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/19-01/30
URBROJ: 2125/1-01-19-01
Gospić, 11. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 20. prosinca 2019. godine (petak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 13.00 sati.


D n e v n i     r e d


Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1)
3. Donošenje Odluke o određivanju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije (Prilog 1)
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Ličko-senjske županije
5. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2019. godini
6. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređenje javne plaže
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije za potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinsko - obrtničkih radova sa sustavom daljinskog očitanja i sustavom odvajanja mjernih mjesta – Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije na adresi Vrtlarska 36/38, Gospić sa tvrtkom Funda d.o.o., Bana Josipa Jelačića 45, Zaprešić (Prilog 1)
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o II. izmjeni Odluke o visini cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, sjedišta u Gospiću i Podružnica Otočac i Udbina (Prilog 1)
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Senj o davanju u zakup poslovnog prostora Branimiri Šojat Tomljanović, dr.med.dent. za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite br. 3 u Domu zdravlja Senj (Prilog 1)
10. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine (Prilog 1)
11. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2020. godinu (Prilog 1)

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite Gordani Pađen, zamjenici p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

 

S poštovanjem,
P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić


ODBORI ZA VII. SJEDNICU ŽUPANISJKE SKUPŠTINE

DNEVNI RED 1. SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB OD 20.12.2019.

DNEVNI RED 3. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE OD 20.12. 2019.

DNEVNI RED ZA 7. SJEDNICU ODBORA ZA PRORACUN I FINANCIJE OD 20.12.2019. 


Poslovnikom Županijske skupštine uređena je javnost rada Skupštine i njenih radnih tijela. 

Osim medija, rad Skupštine i radnih tijela Skupštine mogu pratiti građani, udruge ili druge pravne osobe. 

Ukoliko građani ili ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe žele biti nazočni sjednici dužni su, izvijestiti tajnika Županijske skupštine prijavom na obrascu. 

Prijava se podnosi po objavi dnevnog reda Županijske skupštine na internet stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr), tajniku Županijske skupštine elektroničkim putem  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili putem telefaxa 053/572-436, a krajnji rok za podnošenje je 48 sati prije održavanja sjednice.

Zbog prostornog ograničenja, sjednici mogu prisustvovati najviše četiri osobe. 

Podnositelji prijava o mogućnosti prisustvovanja sjednici bit će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem najkasnije do 15 sati radnog dana, koji prethodi danu održavanja sjednice. 

U slučaju da je podneseno više od četiri prijave, pravo prednosti imat će ranije podnesene prijave. 

Za vrijeme prisustvovanja sjednici građanke i građani, odnosno ovlaštene osobe za zastupanje nemaju pravo javljati se za riječ ni na bilo koji način remetiti red na sjednici.

OBRAZAC ZA PRIJAVU prisustvovanja građanke/građanina, ovlaštene osobe za zastupanje pravne osobe na sjednici Županijske skupštine Ličko – senjske županije  - pdf

Izrada; Meridies web design Sva prava pridržana.