Menu

ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2013. godinu

ŽUPAN
Klasa: 406-01/13-01/02
Urbroj:2125/1-02-13-02
Gospić, 13. svibnja 2013. godine

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11) i članka 32. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12 i 4/13), dana 13. svibnja 2013. godine donosim

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2013. godinu

I.
Ovom Odlukom se vrše izmjene i dopune plana nabave Ličko-senjske županije za 2013. godinu Klasa: 406-01/13-01/02, Urbroj: 2125/1-02-13-01 od 08. veljače 2013. godine.

II.
U Planu nabave za 2013. godinu vrše se slijedeće izmjene i dopune:

a) Točka 3. „Nabava dva službena automobila“ se briše pa ista sada glasi:
-    naziv predmeta nabave – „nabava službenog automobila“
-    evidencijski broj nabave – „EV/03-13-K“
-    procijenjena vrijednost nabave  - „50.000,00“
-    vrsta postupka javne nabave – „bagatelna nabava“
-    ugovor ili okvirni sporazum – „ugovor“
-    planirani početak postupka – „svibanj“
-    planirano trajanje ugovora – „jednokratna isporuka“

b) Ukupni iznos procijenjene vrijednosti nabave umjesto 6.582.200,00 kuna sada postaje iznos od 6.482.200,00 kuna.

III.
Sve ostalo u Planu nabave za 2013. godinu ostaje na snazi.


IV.
Ove izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu stupaju na snagu danom donošenja.


ŽUPAN

Milan Jurković, mag. ing.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI