Menu

VIII. Sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/18-01/30

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 17. rujna 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18) sazivam VIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 27. rujna 2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1.        Usvajanje zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine

2.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2018. godine

3.    Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2018. godine (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3) (Prilog 4)

4.       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1)

5.        Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2017. godini (Prilog 1)

6.        Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

7.        Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2017. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA–e za 2017. godinu (Prilog 1(Prilog 2(Prilog 3(Prilog 4(Prilog 5(Prilog 6)

9.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ S. S. Kranjčevića Senj za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade OŠ S. S. Kranjčevića Senj (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

10.     Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/121 «Udbina»

11.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Izvanredno održavanje luke Senj – I etapa» u 2018. godini (Prilog 1)

12.   Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Zorke Ćuić iz Korenice

13.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Veljka Grbića iz Plitvičkih jezera

14.     Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», suvlasnika Vesne Kučinić iz Karlovca i Miroslava Rapaića iz Beograda

15.     Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Novalja) (Prilog 1)

16.     Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Lovinac) (Prilog 1)

    DOPUNA DNEVNOG REDA:

                           
            1.      Donošenje Rješenja o
razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske
uprave za ceste Ličko-senjske županije 
                                        2.      Donošenje Odluke o izboru
potpredsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije

Napomena: Točke dopune uvrštene iza točke 1. kao točke 2. i 3. dnevnog reda.

 

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajniku Županijske skupštine Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.,v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT