Menu

Sazvana XV. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

     KLASA: 021-04/21-01/02

     URBROJ: 2125/1-01-21-1

     Gospić, 17. veljače 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst) te članka 22., članka 102. i 104. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20 i 11/20 – pročišćeni tekst), a u skladu s člankom 37. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), sazivam XV. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 26. veljače 2021. godine (PETAK), s početkom u 9,00 sati.

D n e v n i   r e d

 

Aktualni sat

1.       Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Županijske skupštine

2.   Donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu (Prilog 1)

3.       Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije (Prilog 1)

4.       DonošenjeOdluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije (Prilog 1)

5.       Donošenje Odluke o IX. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2)

6.    Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2021. godini

7.     Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini

8.       Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2021 godini

9.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godinu

10.   Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godinu

11.   Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine (Prilog 1)

12.    Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2021. godinu (Prilog 1)

13.    Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje

14.    Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davnja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje (Prilog 1)

15.    Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže

16.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji (Prilog 1)

17.    Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobruza posebnu upotrebu izvorišta Bačvice k.o. Prizna (Prilog 1)

18.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije (Prilog 1)

19.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

20.    Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2021. godinu

21.    Donošenje Odluke o osnivanju ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije

22.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina u Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

23.    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2)

24.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica (Prilog 1)

25.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena Statuta OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj (Prilog 1)

26.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena Statuta OŠ Donji Lapac (Prilog 1)

27.    Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

28.    Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

         Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

      Konačni prijedlozi Odbora za Statut, Poslovnik i propise za točke 3. i 4. dostavit će se prije sjednice.

      Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati.

               Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) sukladno dostavljenim uputama u privitku.

               Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

               S poštovanjem,

   P R E D S J E D N I K

     Marijan Kustić

DNEVNI REDOVI ODBORA - ZA XV. SJEDNICU OD 26. 02. 2021

DNEVNI RED 3. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO OD 24. VELJAČE 2021. GODINE

DNEVNI RED 4. SJEDNICA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT OD 25. VELJAČE  2021. GODINE

DNEVNI RED 5.  SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB OD 25. VELJAČE 2021. GODINE

DNEVNI RED 7. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE OD 25. VELJAČE 2021. GODINE

DNEVNI RED 11. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT POSLOVNIK I PROPISE OD 24. VELJAČE 2021.  GODINE

DNEVNI RED 15. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 24. VELJAČE 2021. GODINE

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI