Menu

Obavijest

Ured Državne Uprave u Ličko-senjskoj županiji prestao je s radom 1. siječnja 2020. godine te su poslovi iz djelokruga rada Ureda državne uprave povjereni Ličko-senjskoj županiji.

Potrebni obrasci za preuzete poslove Ureda državne uprave: Obrt / Promet / Stambeno / Trgovina / Turizam / Ugostiteljsto

javni pozivi i obavijesti - graditeljstvo (arhiva)

POZIV stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za: OBJEKT:             Trg Alojzija Stepinca, rekonstrukcija  KAT. ČEST:        439, 443, 484-dio, 450 i 447, K.O. Novalja Nova, u Novalji; INVESTITOR:     Grad Novalja, Trg Franje Tuđmana 1, Novalja;


RJEŠENJE "Izgradnja građevine: Skijalište Panos skijaške staze"


RJEŠENJE građevina SRC Bijeli Vrh- Zip 1: Polazišna točka Farba - prihvatna točka "Brda"


POZIV OTVORENO GNOJIŠTE, LAGUNA I MOSNA VAGA Na kat.čest.broj:3600, k.o. Vodoteč GLAVNI PROJEKT, zajedničke oznake projekta 478-14 KAŠIK d.o.o. Križevci


RJEŠENJE Izgradnja građevine "Skijalište Panos idejni projekt - parkiralište" na dijelu k.č. 2081/1 k.o. Vrhovine


P O Z I V Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Gacka d.o.o.


POZIV Izgradnja žičare ZIP LINE 1  Polazna točka Bijeli vrh (Farba) na kat.čest. 4435 k.o. Vrhovine Prihvatna točka Brda na kat.čest. 945/2 k.o. Rudopolje Žičara iznad spojnih točaka IDEJNI PROJEKT, Broj projekta:07-14/02-14-1 Geoprojekt d.d.  Opatija


POZIV za vlasnike nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama odnosno s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, za zahvat u prostoru: sanacija i prilagodba kolnika i trupa lokalne ceste L 59028, dionica: LUKOVO – D8, L= 2 800 metara na katastarskim česticama broj (...) sve čestice u katastarskoj općini Sveti Juraj


POZIV za vlasnike nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama odnosno s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, za zahvat u prostoru: Građenje Transportnog cjevovoda „Stinica – Koromačina“ na katastarskim česticama broj  (...) sve čestice u katastarskoj općini Prizna


RJEŠENJE izgradnja male hidroelektrane Otočac


POZIV Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta D25 i D50 sistemom kružnog toka – infrastrukturna građevina u    Ličkom Osiku na k.č.br. 2915 k.o. Lički Osik i dijelovima k.č.br. 3963, 3964 i 2914/1 sve k.o. Lički Osik


POZIV na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za: OBJEKT: stambeni, KAT. ČEST: 955/851, K.O. Novalja I, u Novalji;INVESTITOR:„FP gradnja Miškić“ d.o.o., Sesvete, Gajeva 2e


JAVNA RASPRAVA o stručnoj podlozi Zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za Odlagalište otpada "Rakitova" Grad Gospić


POZIV na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za: OBJEKT: stambeni / KAT. ČEST:  955/691, K.O. Novalja I, u Novalji; INVESTITOR:    „FP gradnja Miškić“ d.o.o., Sesvete, Gajeva 2e;


POZIV na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za OBJEKT: stambeni / KAT. ČEST: 955/856, K.O. Novalja I, u Novalji; / INVESTITOR:    „FP gradnja Miškić“ d.o.o., Sesvete, Gajeva 2e;


RJEŠENJE izgradnja kogeneracijske elektrane na biomasu, Perušić


RJEŠENJE rekonstrukcija prometnice - ŽC 5149, Vrhovine


RJEŠENJE pristupna prometnica SRC Bijeli Vrh-Vrhovine


POZIV u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije Grada Gospića (Bilajska, Lipovska, Crikvenička i Ribnička)


JAVNI POZIV LIDL (Konjsko brdo)


JAVNI POZIV priključni dalekovod Perušić


JAVNI POZIV vodovod Rastovača


RJEŠENJE Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja Strukovne škole Gospić


RJEŠENJE Izgradnja bioplinskog kogeneracijskog proizvodnog postrojenja u Općini Brinje


RJEŠENJE Dječji vrtić Pahuljica


RJEŠENJE Podizanje trajnih nasada lješnjaka (lijeske) - Donji Lapac


RJEŠENJE Izgradnja "GRAĐEVINE: SRC Bijeli Vrh - poslovna građevina"


JAVNA RASPRAVA o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije karbonatne sirovine za industrijsku preradu i tehničko-građevinskog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Vrebac-Barlete"


RJEŠENJE Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Brinje — Križopolje


Elaborat zaštite okoliša - Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša


ODLUKA o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada


POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim parcelama - izgradnja 20kV kabela iz TS Karlobag

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI