Menu

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Jurica Devčić oec. , Viši referent za informiranje i tehničku podršku

Sjedište: dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

Tel: +385 (0)53 588-201

Fax: +385(0)53 572-100

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ličko – senjska županija javnost informira putem službene web stranice www.licko-senjska.hr na način objave dokumenata i informacija koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine: 

putem telefona na broj: +385 (0)53 588 201

putem faxa na broj: +385 (0)53 572 100 

1. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

2. poštom na adresu: Ličko – senjska županija, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3. osobno na adresu: Ličko – senjska županija, dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Obrasci

• Zahtjev za pristup informacijama
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

Naknada za pristup informacijama

Ličko – senjska županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Naknada se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ br. 12/14) koje je donijela Povjerenica za informiranje. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kune
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o veličini memorije – 210 kuna
za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis –
1,00 kuna

NAPOMENA:

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga. Visinu  naknade  stvarnih  materijalnih  troškova i troškova dostave  za  usluge  koje  nisu  navedene,  Ličko – senjska  županija  odredit će  na  način  da  u  visinu  naknade  zaračuna  prosječnu  tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije, te trošak poštanskih usluga.

Ukoliko iznos naknade prelazi 150,00 kuna, od korisnika informacije će se zatražiti da unaprijed, u roku od osam dana položi na žiro – račun Ličko – senjske županije očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave. Po primitku dokaza o izvršenoj uplati, Ličko – senjska županija će dostaviti korisniku traženu informaciju. U  slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Iz  razloga  učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Ličko – senjska županija  može  odlučiti da korisniku  prava  na  informaciju  ne  zaračuna   troškove  koji  nastaju  pružanjem  i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Pravo na pristup informacijama uređuju:
Opći propisi

•Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html 
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07. i 86/12.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html
• Opći porezni zakon http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. I 27/11.) http://www.dziv.hr/files/File/zastita/zakon_autorsko_HR.pdf
• Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html
• Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10. i 143/12.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_483.htmlhttp://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3036.html
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14), http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Propisi EU
• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti
• Odluka o određivanju službenice za informiranje („Županijski glasnik“, broj 12/13, 1/14) Mira Jurišić

• Odluka o određivanju službenice za informiranje Josipa Ojurović Čačić

• Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Županijski glasnik“ broj 5/15)


• Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kojima raspolažu upravna tijela Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“, broj 5/15)

• Upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

 IZVJEŠĆE

$ - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu Ličko-senjske županije

   - Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Ličko-senjske županije

-    - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Ličko – senjske županije

    -Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Ličko – senjske županije

     - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g. Ličko - senjske županije

-    - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. g. Ličko - senjske županije

-   Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije

 

 

 

 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT