Menu

Upravni odjel za gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić

Tel: 053/588-248, 588-285
Fax: 053/588-287
E-mai: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica: Ana Rukavina Stilinović, univ.spec.oec.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo ustrojena su dva Odsjeka, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za poljoprivredu, lovstvo, šumarstvo, vodno gospodarstvo, promet i pomorsko dobro. Izvan Odsjeka obavljaju se poslovi administrativnog referenta. U Odsjeku za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, šumarstvo, vodno gospodarstvo, promet i pomorsko dobroustrojena su dva pododsjeka: Pododsjek za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Pododsjek za promet i pomorsko dobro.

Ø      U Odsjeku za gospodarski razvoj obavljaju se sljedeći poslovi i zadaće: praćenje i analiziranje stanja razvoja gospodarstva i korištenja gospodarskih resursa, uključivo turizma, te predlaganje i provedba poticajnih mjera, utvrđivanje smjernica za planiranje i pripremu mjera za razvoj gospodarstva, organizacija, primjena, praćenje i analiziranje poticajnih mjera za razvoj poduzetništva, uključivo turizma, pružanje pomoći pri utemeljenju i osnivanju poduzetničkih potpornih institucija, izvještavanje i pripremanje prijedloga za usmjeravanje razvoja gospodarske infrastrukture, praćenje domaćih i međunarodnih natječaja, posebno onih koji dolaze iz EU, a kojima se osiguravaju sredstva za razvitak gospodarstva i poslovne infrastrukture, priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na domaće i strane natječaje,vođenje baze projekata, izrada stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa, briga o gospodarskim subjektima – trgovačkim društvima i ustanovama čiji je osnivač Ličko-senjska županija ili u kojima ista ima udjele, osim lučkih uprava, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, komorama i drugim organizacijama na provođenju aktivnosti iz djelokruga rada Odsjeka.

Ø      U Odsjeku za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, šumarstvo i pomorsko dobroobavljaju se sljedeći poslovi i zadaće - po pododsjecima:

-   u Pododsjeku za poljoprivredu, ribarstvo, lovstvo, šumarstvo i vodno gospodarstvo: praćenje stanja i promjena na području poljoprivrede i poljoprivredne politike, ribarstva, šumarstva, lovstva, veterinarstva, vodnog gospodarstva te izrađuje analize i izvješća te predlaže mjere, brine o učinkovitom, održivom upravljanju prirodnim resursima Županije, sudjeluje u postupku određivanja granica zajedničkih lovišta, prati gospodarenja zajedničkim lovištima, uključujući središnju lovnu evidenciju, naplatu i korištenje lovozakupnina, prati stanje i predlaže mjere u svezi razvoja ribolova i ribarske infrastrukture na području Županije, priprema i održava baze podataka, prati, predlaže i potiče razvitak dopunskih djelatnosti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, posebice seoskog turizma, potiče višeznačnu ulogu poljoprivrede, prati, predlaže i potiče aktivnosti iz područja obnove i razvoja ruralnog područja, prati, predlaže, potiče i provodi projekte stvaranja prepoznatljivih županijskih poljoprivrednih proizvoda, njihovu promociju i zaštitu, prati domaće i međunarodne natječaje, posebno one koji dolaze iz EU, a kojima se osiguravaju sredstva za razvitak poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja, priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na domaće i međunarodne natječaje, sudjeluje u organiziranju i provedbi razvojnih projekata za koje su sredstva dobivena od domaćih i međunarodnih izvora, vodi bazu projekata iz svog područja, predlaže, potiče i pomaže u osnivanju i organiziranja, stručnih i gospodarskih manifestacija, prati, predlaže i potiče razvitak privatnih šuma, prati zakone i propise iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, vodnog gospodarstva, šumarstva, ribarstva, veterinarstva, proizvodnje hrane, lovstva, udruga, zadruga i poljoprivredne politike, izrađuje stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa, surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, komorama i drugim organizacijama.

-     u Pododsjeku za promet i pomorsko dobro: prati stanje i promjene na području prometa i pomorskog dobra te izrađuje analize i izvješća te predlaže mjere, brine o učinkovitom, održivom upravljanju pomorskim dobrom na području Županije,sudjeluje u postupku određivanja granice pomorskog dobra i lučkog područja, provedba Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u dijelu vezanom uz organizaciju županijskog linijskog prijevoza putnika, izdavanje rješenja i naplata županijskih naknada iz oblasti linijskog prijevoza putnika i pomorskog prometa,prati rad lučkih uprava, sukladno zakonskim propisima, sudjeluje u pripremi postupka davanja koncesija sukladno zakonom propisanim ovlastima i prati naplatu koncesijskih naknada te surađuje s Registrom koncesija, priprema i održava baze podataka, prati domaće i međunarodne natječaje, posebno one koji dolaze iz EU, a kojim se osiguravaju sredstva za razvitak prometa i pomorskog dobra, priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu na domaće i međunarodne natječaje, sudjeluje u organiziranju i provedbi razvojnih projekata za koje su sredstva dobivena od domaćih i međunarodnih izvora, vodi bazu projekata iz svog područja, prati zakone i propise iz područja prometa i pomorskog dobra, izrađuje stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa, surađuje s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, komorama i drugim organizacijama.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI