Menu

Županijski savjet mladih

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

 

Županijski savjet mladih Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osnovan je Odlukom Županijske skupštine Ličko-senjske županije na XVII. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine („Županijski glasnik” br. 13/07) i ovo mu je šesti saziv.

Županijska skupština donijela je 8. srpnja 2014. godine, novu Odluku o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 14/14), kojom je izvršeno usklađivanje s novim Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine” br. 41/14).

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Ličko-senjske županije,  koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Županije. Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Ličko-senjske županije, u dobi od navršenih 15 do 30 godina života, u trenutku podnošenja kandidature.

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

 

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koji su od interesa za mlade,
- u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira na sjednici Županijske skupštine raspravu i donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Ličko-senjske županije te način rješavanja navedenih pitanja,
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Županije,
- daje mišljenja, prijedloge i preporuke Županijskoj skupštini o pitanjima i temama od interesa za mlade,
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade,
- daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada s financijskim planom radi ostvarenja programa rada Savjeta mladih, najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu,
- podnosi godišnje izvješće o svom radu Županijskoj skupštini do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Županu i objavljuje na web stranici Županije,
- po potrebi poziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta mladih,
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade te - obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

 

Članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Županijska skupština izabrala je 31. prosinca 2018. godine, na vrijeme od tri godine.  

Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih su izabrani:
Dominik Benčić, Otočac - za člana,
Antonija Orešković, Otočac - za zamjenicu
2. Petar Butorac, Gospić - za člana,
Filip Jurišić, Gospić - za zamjenika
Doris Divković, Donje Pazarište - za članicu,
Lucija Došen, Gospić - za zamjenicu
4. Kristina Jurković, Lički Osik - za članicu,
Ana Dujmović, Otočac - za zamjenicu
5. Rea Klobučar, Gospić - za članicu,
Ana Mataija, Gospić - za zamjenicu
6. Ivan Krznarić, Otočac - za člana,
Josip Smolčić, Otočac - za zamjenika
7. Antonio Kremenić, Senj - za člana,
Tesa Katalinić, Senj - za zamjenicu
8. Marijan Perković, Korenica - za člana,
Matej Kostelac, Korenica - za zamjenika
9. Dario Pintar, Lički Osik - za člana,
Petra Gabelica, Gospić - za zamjenicu
10.Petar Šop, Donji Kosinj - za člana,
Sara Turić, Gospić - za zamjenicu
11. Pavle Župan, Gospić - za člana,
Tin Stilinović, Gospić - za zamjenika.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj 5. veljače 2019. godine, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Petar Butorac, a za zamjenicu predsjednika Kristina Jurković.

 


ODLUKA o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

POSLOVNIK o radu Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije

Županijski savjet mladih - Arhiva

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT